EN
癌症篩查


癌症篩查 Cancer Screening


癌症篩查 檢查項目

癌症指標 Cancer Markers

甲種胚胎蛋白(肝) AFP (Liver)

癌胚抗原(腸) CEA (Colon)

艾柏斯坦氏病毒抗體(鼻咽) EBV Ab (NPC)

癌抗原 19.9 (胰臟) CA 19.9 (Pancreas)

癌抗原 72.4 () CA 72.4

前列腺癌抗原 PSA (Prostate)
M
游離前列腺特異抗原 PSA, Free
M
癌抗原125 (卵巢) CA 125 (Ovary)
F
癌抗原15.3 (乳腺) CA 15.3 (Breast)
F
注: M = 男士項目    F = 女士項目 (癌症篩查項目)
馬上咨詢 +